§ 1. Selskabets navn
§ 2. Hjemsted
§ 3. International tilknytning
§ 4. Formål
§ 5. Medlemskab
§ 6. Generalforsamling
§ 7. Bestyrelsen
§ 8. Repræsentanter i internationale organisationer, fondsbestyrelser m.v.
§ 9. Økonomi
§ 10. Revision
§ 11. Lovændringer
§ 12. Selskabets opløsning


§ 1. Selskabets navn

Selskabets navn er Dansk Hovedpine Selskab (tidligere Dansk Migræneselskab).

§ 2. Hjemsted

Selskabets hjemsted er sekretariatets adresse:
Fællessekretariatet, Esplanaden 8C, 3. sal, 1263 København K.

§ 3. International tilknytning

Selskabet er medlem af

 • The International Headache Society
 • The European Headache Federation
 • Skandinavisk Migræneselskab

§ 4. Formål

Selskabets formål er følgende:

4.1.1
at fremme forskningen indenfor alle aspekter af hovedpine,

4.1.2
at skabe et forum for udveksling af nye forskningsresultater og erfaringer vedrørende hovedpine,

4.1.3
at fremme viden om hovedpine blandt danske læger, andre beskæftiget i sundhedssektoren og i almenheden,

4.1.4
at fremme en videnskabelig og etisk holdning i behandlingen af hovedpine,

4.1.5
at tilskynde til og afholde møder, symposier, konferencer, seminarer, forelæsninger, diskussioner, debatter og kurser vedrørende hovedpine.

Disse formål søges blandt andet fremmet ved følgende tiltag:

4.2.1
at uddele midler til konkrete forskningsprojekter,
at uddele Dansk Hovedpine Selskabs Forskerpris,
at uddele støtte til studie- og kongresrejser,

4.2.2
at tilbyde koordinerende og rådgivende indsats i forbindelse med hovedpineforskning via selskabets bestyrelse,

4.2.3
at afholde et videnskabeligt møde mindst én gang årligt (årsmødet),

4.2.4
at invitere og yde økonomisk støtte til mindst én udenlandsk foredragsholder ved årsmødet,

§ 5. Medlemskab

Følgende former for medlemskab er mulige:

5.1.1 Ordinært medlem
Personer, som gennem deres daglige arbejde eller videnskabelige publikationer har dokumenteret interesse for selskabets arbejde og formål, kan efter skriftlig ansøgning til og godkendelse af bestyrelsen optages som ordinære medlemmer.

5.1.2 Æresmedlem
Personer, som gennem årelangt virke har udmærket sig internationalt indenfor forskning i og/eller behandling af hovedpine, kan efter indstilling fra bestyrelsen udpeges som æresmedlemmer på livstid af generalforsamlingen.

Danske æresmedlemmer har samme rettigheder som ordinære medlemmer, men betaler ikke kontingent. Udenlandske æresmedlemmer har ikke stemmeret, kan ikke vælges til bestyrelsen og betaler ikke kontingent.

5.1.3 Støttemedlem
Organisationer, foreninger, fonde og andre grupper med en naturlig ikke kommerciel interesse for selskabets formål og arbejde kan efter skriftlig ansøgning til og godkendelse af bestyrelsen optages som støttemedlemmer.

Disse medlemmer kan ikke deltage i generalforsamlingen, har ikke stemmeret, kan ikke indvælges i bestyrelsen og betaler et særligt kontingent.

5.1.4 Firmamedlem
Firmaer, der udvikler eller afprøver nye midler / behandlinger mod hovedpinesygdomme eller har sådanne midler / behandlinger registreret hos Sundhedsstyrelsen kan efter skriftlig ansøgning til og godkendelse af bestyrelsen optages som firmamedlemmer. Disse medlemmer kan ikke deltage i generalforsamlingen, har ikke stemmeret, kan ikke indvælges i bestyrelsen og betaler et særligt kontingent.

5.1.5 Individuelt støttemedlem
Enkeltpersoner, som ønsker at støtte selskabet økonomisk med en årlig donation, minimum 20 kr. Optagelse sker automatisk ved registrering af indbetaling. Disse medlemmer kan ikke deltage i generalforsamling, har ikke stemmeret, kan ikke indvælges i bestyrelsen og kan ikke deltage i årsmødet.

5.2
Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse til selskabets formand med 2 ugers varsel. Medlemmer forpligter sig til at betale kontingent for kalenderåret, hvori udmeldelsen finder sted.

Hvis et medlem ikke har betalt kontingent i ét år betragtes medlemskabet som ophørt. Fornyet medlemskab forudsætter, at det skyldige beløb indbetales.

5.3
Eksklusion af et medlem kan besluttes af generalforsamlingen, hvis medlemmet bevidst har handlet i åbenlys strid med selskabets formål eller love.

5.4
Selskabets formand ajourfører løbende et register over de 5 kategorier af medlemmer.

§ 6. Generalforsamling

6.1
Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

6.2
Den ordinære generalforsamling holdes én gang årligt samme dag som årsmødet.

6.3
Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal være skriftlig og bilagt dagsorden og selskabets reviderede regnskab.

6.4
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen på dennes initiativ, eller hvis mindst 10 ordinære medlemmer skriftligt anmoder bestyrelsen herom.

6.5
Enhver generalforsamling skal indvarsles skriftligt med mindst 3 ugers varsel, og indkaldelsen skal være bilagt eventuelle forslag om lovændringer.

6.6
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet. Beslutninger tages ved almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende.

6.7
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Beretning fra selskabets repræsentanter i internationale organisationer, fonde m.v.
 4. Kassererens fremlæggelse af regnskabet.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg til bestyrelsen.
 7. Valg af selskabets repræsentanter i internationale selskaber, fondsbestyrelser m.v.
 8. Valg af revisor.
 9. Indkomne forslag.
 10. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet under punkt 9 skal indsendes skriftligt til selskabets formand senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes.

§ 7. Bestyrelsen

7.1.1
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen blandt selskabets ordinære medlemmer.
Valgperioden er 3 år.

7.1.2
Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges, dog højst to gange.

7.1.3
Efter at have tjent i 3 valgperioder kan et sådant tidligere bestyrelsesmedlem på ny vælges til bestyrelsen, når han/hun har været ude af bestyrelsen i mindst én valgperiode på 3 år.

7.2.1
Bestyrelsen vælger selv sin formand blandt bestyrelsesmedlemmerne, hver gang et nyt medlem indtræder i bestyrelsen.

7.2.2
Bestyrelsens formand er formanden for Dansk Hovedpine Selskab. Formanden for Dansk Hovedpine Selskab er forpligtet til også at være individuelt medlem af The International Headache Society.

7.3
Bestyrelsen vælger selv blandt bestyrelsesmedlemmerne en kasserer, hver gang et nyt medlem indtræder i bestyrelsen.

7.4
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

7.5.1
Bestyrelsen holder møde mindst 2 gange årligt.

7.5.2
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden på dennes initiativ, eller når det begæres af et bestyrelsesmedlem.

7.6
Bestyrelsen fører referat af sine møder. Referatet godkendes af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 8. Repræsentanter i internationale organisationer, styrelser m.v.

8.1.1
Generalforsamlingen vælger blandt de ordinære medlemmer Dansk Hovedpine Selskabs repræsentant til “The Council” i The International Headache Society for 2 år ad gangen. Genvalg er muligt, dog højst 2 gange. Repræsentanten er forpligtet til at være individuelt medlem af The International Headache Society.

8.1.2
Såfremt en anden end selskabets formand bliver valgt, forpligtes den valgte til løbende at fremsende kopi af al korrespondance og referat af samtlige møder til selskabets formand.

8.2
Selskabets formand er Dansk Hovedpine Selskabs repræsentant i “the Board” i The European Headache Federation.

8.3
Selskabets formand er Dansk Hovedpine Selskabs repræsentant i bestyrelsen for Skandinavisk Migræneselskab.

8.4
Selskabets formand er Dansk Hovedpine Selskabs repræsentant i bestyrelsen for “Fonden til Migræneforskning”.

8.5.
Dansk Hovedpine Selskab sponsorerer afholdelsen af “International Headache Research Seminars”, som afholdes årligt i København.

8.6
Generalforsamlingen skal forhåndsgodkende aftaler, som pålægger bestyrelsesmedlemmerne forpligtelser i deres egenskab af repræsentanter for Dansk Hovedpine Selskab, herunder medlemskab af fonds- og legatbestyrelser.

8.7.
Formanden repræsenterer Dansk Hovedpine Selskab i Dansk Medicinsk Selskabs Repræsentantskab.

§ 9. Økonomi

9.1.1
Kontingentet for ordinære medlemmer, støtte- og firmamedlemmer fastsættes for ét år ad gangen ved den årlige generalforsamling.

9.1.2
Kontingentet opkræves, via Registreringsafdelingen i Den Almindelige Danske Lægeforening, i maj måned.

9.2
Selskabets regnskabsår løber fra d. 1. januar til d. 31. december samme kalenderår, med mindre bestyrelsen beslutter andet.

9.3
Selskabets formue, testamentariske og andre gaver, legater og andre midler, som overdrages Dansk Hovedpine Selskab, administreres af bestyrelsen i overensstemmelse med selskabets formål og Justitsministeriets bekendtgørelser om anbringelse af fondes midler.

§ 10. Revision

10.1
Selskabets regnskab revideres af en revisor valgt blandt selskabets ordinære medlemmer.

10.2
Revisoren, som ikke kan være medlem af bestyrelsen, vælges af generalforsamlingen. Valgperioden er 3 år. Revisoren kan genvælges, dog højst én gang.

§ 11. Lovændringer

11.1
Beslutning om ændring af selskabets love kan alene træffes af generalforsamlingen med tilslutning af 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende eller repræsenterede, ordinære medlemmer.

11.2
Ordinære medlemmer, kan for så vidt angår lovændringer lade sig repræsentere på generalforsamlingen af et andet ordinært medlem ved at give denne skriftlig fuldmagt. Fuldmagten skal utvetydigt specificere, hvem der har udstedt den, hvem der har fået fuldmagt til hvilket spørgsmål på hvilken generalforsamling og være behørigt dateret og underskrevet samt ledsaget af udstedende medlems kvittering for betalt kontingent det pågældende kalenderår.

§ 12. Selskabets opløsning

12.1
Beslutning om selskabets opløsning kan alene træffes af generalforsamlingen med tilslutning af 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende eller repræsenterede, ordinære medlemmer.

12.2
Ordinære medlemmer, kan for så vidt angår spørgsmål om selskabets opløsning lade sig repræsentere på generalforsamlingen af et andet ordinært medlem ved at give denne skriftlig fuldmagt. Fuldmagten skal utvetydigt specificere, hvem der har udstedt den, hvem der har fået fuldmagt til hvilket spørgsmål på hvilken generalforsamling og være behørigt dateret og underskrevet samt ledsaget af udstedende medlems kvittering for betalt kontingent det pågældende kalenderår.

12.3
I tilfælde af selskabets opløsning tilfalder foreningens eventuelle formue eller likvidationsprovenu et videnskabeligt selskab med almennyttigt formål (i overensstemmelse med selskabets formålsparagraf) her i landet. Bestemmelse herom træffes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling og iværksættes af selskabets likvidator, som vælges af generalforsamlingen.

———————————

Ovennævnte love er vedtaget på generalforsamlingen i Dansk Hovedpine Selskab i København den 22. november 2000 og afløser Dansk Hovedpine Selskabs love af 30. november 1998.
§ 7.1.2. ændret på generalforsamling den 25. oktober 2004.
§§ 7.1.2. og 7.1.3. ændret på den generalforsamling 3. oktober 2011.